Barnevernloven og forskrifter

Barnevernloven og forskrifter

Med forarbeider og tolkninger
2018

Inneholder barnevernloven og forskrifter, kommentarer fra forarbeidene til loven og tolkningsuttalelser fra BLD og BUFDIR. Barnevernloven er endret for å gi bedre hjelp og oppfølging til barn og familier i barnevernet. Barn skal møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse, og barns rett til medvirkning er lovfestet.
(715) 559-6292

Forventet til lager i uke 46

Dybdelæring og kjerneelementer i fag

Dybdelæring og kjerneelementer i fag

Kjerneelementene i skolen er fastsatt. Les om dybdelæring og hva som skal være kjernen i hvert enkelt fag!
Les mer »

Personvern og taushetsplikt

Personvern og taushetsplikt

Regelverk i barnehagen

Ivaretakelse av personvern og taushetsplikt krever gode rutiner i barnehagen. Dette heftet er oppdatert etter de nye reglene om GDPR.
8732829396

Å begynne i barnehagen

Å begynne i barnehagen

Hvordan kan tilvenningen for de yngste barna i barnehagen bli trygg og god?
Les mer »

Engelsk-gnist

Engelsk-gnist

Aktiviteter og øvelser

Om nye kjerneelementer i engelskfaget og morsomme øvelser som kan brukes i muntlig og skriftlig kommunikasjon på engelsk i grunnskolen.
Les mer »

Elevvurdering

(715) 978-3592

Metoder for grunnskolen og videregående opplæring

Om egenvurdering, elevsamtaler, vurdering av elevtekster, hverandrevurdering, muntlige prøver og læringslogg. Oppdatert med endringer som er vedtatt per 1. oktober 2018.
Les mer »

IOP i praksis

662-499-5326

Individuell tilpasning i skolen

Om tilpasset opplæring, individuelle planer og individuelle opplæringsplaner. Oppdatert per 24. september 2018.
silver-mail

4147511269

(803) 836-5758

Med forarbeider og tolkninger
2018–2019

Inneholder opplæringsloven og forskrifter, forarbeider og kommentarer fra stortingsbehandlingen, rundskriv, Utdanningsdirektoratets tolkninger m.m.

Oppdatert per 15. august 2018.
Les mer »

8316255652

Vurdering i videregående opplæring

Hva, hvorfor og hvordan?
2018–2019

Alle elever og lærlinger har krav på underveisvurdering og sluttvurdering. Heftet gjennomgår kapittel 3 og 5 i forskrift til opplæringsloven, om individuell vurdering og klage på vurdering.

Oppdatert per 15. august 2018.
(626) 295-5442

(209) 730-9440

201-388-7143

Å utvikle seg og lære sammen

Dette heftet viser hvordan pedagoger kan komme nærmere barnas egne fortellinger om hva som er interessant, og ivareta barns rett til medvirkning og utforsking.
Les mer »

4038442792

Barnehageloven og forskrifter

Med forarbeider og tolkninger
2018

Inneholder barnehageloven og forskrifter med forarbeider, merknader og kommentarer, samt Utdanningsdirektoratets tolkninger av lovverket. I år er det blant annet 32 nye tolkningsuttalelser.

Oppdatert per 1. august 2018.
irrupt

Vurdering i yrkesfag

450-904-9459

Helhetlig yrkeskompetanse

Heftet beskriver en vurderingspraksis i yrkesfag som tar utganspunkt i en helhetlig yrkeskompetanse.
570-631-6593

7706101703

Samarbeidsutvalg i barnehagen

Samarbeidsutvalg i barnehagen skal hjelpe foreldre og ansatte til å utføre oppgaver og tillitsverv i barnehagen. Lettlest og oversiktlig!

Oppdatert per 1. august 2018.
Les mer »

Håndbok for lærere

immix

Grunnskolen

Ny håndbok for lærere i grunnskolen!
Les mer »

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

419-261-2160

Grunnskolen

«Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Grunnskolen» for skoleåret 2018–2019!
Les mer »

(908) 772-4603

717-359-7730

Regelverk, læring og relasjoner

Ti prinsipper for god andrespråksinnlæring, relasjoner, samarbeid og retningslinjer er noen av temaene i denne utgivelsen!
Les mer »

956-540-5491

Vil bli noe! 2019-2020

Heftet inneholder informasjon om videregående opplæring og beskrivelser av utdanningsprogrammene og programområdene.
Les mer »

(250) 970-6698

Elasmobranchii

Heftet gir informasjon om de studieforberedende utdanningsprogrammene med beskrivelse av alle programfagene. Heftet inneholder også en samlet liste med opptakskrav til høyere utdanning.
Les mer »

(601) 229-4049

Hva skal jeg bli? 2019-2020

Heftet gir elever på 8. og 9. trinn hjelp til å forberede seg til å velge utdanningsprogram i videregående opplæring.
Les mer »

Dybdelæring, kritisk og kreativ tenkning

Dybdelæring, kritisk og kreativ tenkning

Metoder og øvelser

Metoder og øvelser i kritisk og kreativ tenkning. En måte å komme mer i dybden!
3524549993

HÃ¥ndbok for hjemmetjenesten 2019

(360) 422-1052

HÃ¥ndbok for hjemmetjenesten 2019 er et godt arbeidsredskap for sykepleiere og helsefagarbeidere.
Les mer »

Leveringsklar medio november

509-945-1641

HÃ¥ndbok for hjemmehjelperen 2019

Håndbok for hjemmehjelperen er et nyttig arbeidsverktøy for hjemmehjelpere og andre som yter praktisk bistand og omsorg i hjemmene. Den består av en årskalender og kortfattet relevant fagstoff.
owregane

Leveringsklar medio november

724-605-1574

Håndbok for helsesekretæren 2019

Praktisk oppslagsbok med både kalender og relevant fagstoff. Nytt i håndboka for 2019 er blant annet informasjon om personvern, informasjonssikkerhet og tilgangsstyring, samt primærhelseteam som pilotprosjekt. I emnedelen er det nye artikler om demens og delir.
Les mer »

Leveringsklar medio november

Sosialtjenesteloven

7169293605

med rundskriv hovednr. 35 og forskrifter,
2018
Helserett

Inneholder sosialtjenesteloven og rundskriv hovednr. 35, forskrifter og merknader. Oppdatert per 1. januar 2018, med blant annet ny bestemmelse om at opplysninger om tjenestemottaker kan utleveres til politiet og kriminalomsorgen uten hinder av taushetsplikten.
Les mer »

2042641303

(718) 957-0707

Samtalemetode i hverdagsrehabilitering

Heftet gir en introduksjon til motiverende intervju som samtalemetode. Samtalemetoden er anbefalt for samtaler om endring, motivasjon og mestring.
(864) 361-3221

Psykisk helsevernloven

Psykisk helsevernloven

med merknader og forskrifter, 2017
Helserett

Psykisk helsevernloven skal sikre at etablering og gjennomføring av psykisk helsevern skjer på en forsvarlig måte.

Oppdatert per oktober 2017
Les mer »

(866) 691-0702

Helsepersonelloven

med forskrifter og Helsedirektoratets kommentarer, 2017
Helserett

Oppdatert per 1. april 2017.
Helsepersonelloven er en felles lov for alt helsepersonell. Heftet inneholder loven, forskrifter samt Helsedirektoratets kommentarer til loven.
Les mer »

Pasient- og brukerrettighetsloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

med forskrifter og Helsedirektoratets kommentarer til loven, 2017
Helserett

Oppdatert per 1. april 2017.
Pasient- og brukerrettighetsloven skal sikre at alle i Norge får lik tilgang på god helsehjelp.
727-577-3748

469-213-2413

225-715-6771

med merknader og forskrifter, 2017
Helserett

Oppdatert per 1. april 2017.
Helse- og omsorgstjenesteloven er en del av samhandlingsreformen og skal sikre tjenestetilbudets kvalitet, samhandling mellom sektorene og et tilrettelagt tilbud for pasienter og brukere.
Les mer »

(817) 320-4428

Lafite

Heftet gir en enkel innføring i de vanligste arbeidsoppgaver og sykepleieprosedyrer. Det er en veiledning for pleieassistenter og vikarer i helse- og omsorgstjenesten i møte med brukeren og pasienten.
2065182980

602-531-4204

Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering beskriver hvordan helsepersonell kan bidra til at den enkelte opplever mestring, motivasjon og egenverd. Spørsmålet er: «Hva er viktig for deg?»
Les mer »

(603) 965-5222

Førstehjelp – voksne

Hefte

Heftet har fokus på førstehjelp til voksne. Det gir en enkel innføring i årsaker til skader og sykdom, og kunnskap om hvordan disse kan håndteres.
Les mer »

Talevansker og kommunikasjon

401-360-0397

Heftet omhandler forskjellig typer talevansker som afasi, taleapraksi, oralapraksi og dysartri. Årsaker, kartlegging, observasjon og råd om hvordan samtalesituasjonen kan takles.
Les mer »

Taushetsplikt for helsepersonell

Taushetsplikt for helsepersonell

Heftet er en håndbok for helsepersonell i spørsmål om taushetsplikt. Det skal være til hjelp når du står overfor de vanligste problemstillinger rundt taushetsplikten.
Les mer »

Smerter hos eldre og personer med demens

(907) 680-6207

Helsepersonell angir at de ikke har gode nok kunnskaper om smertelindring. Heftet har som mål å øke kunnskapen om og forståelsen for smerter – spesielt hos eldre personer med demens eller kognitiv svikt.
Heftet er skrevet på bakgrunn av oppsummert forskning.
Les mer »

Henter informasjon....
For å bestille på lex.no må du aktivere javascript i nettleseren din. Les mer